• SunPower Duurzaamheid

  SunPower gelooft in het creëren van een betere, duurzame toekomst voor iedereen

SunPower gelooft in het creëren van een betere, duurzame toekomst voor iedereen. We hanteren een holistische benadering van duurzaamheid die ervoor moet zorgen dat onze oplossingen niet alleen duurzame hernieuwbare energie opleveren, maar dat ze ook op een duurzame manier worden geproduceerd, geïmplementeerd en beheerd. Ons doel is om een grotere rol te spelen bij het stimuleren van de invoering van efficiënte en duurzame praktijken binnen onze sector, bij onze klanten, partners en aandeelhouders en bij onze werknemers overal ter wereld.

 

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid

SunPower streeft naar een bedrijfsvoering met een gezonde, veilige, schone en duurzame omgeving.

Ter ondersteuning van deze inspanning streeft SunPower naar het volgende:

 • Bescherming van het milieu en zorgen voor een veilige en ongevallenvrije werkplek ter bescherming van de gezondheid van onze medewerkers, aannemers, klanten en andere belanghebbenden.
 • Als maatschappelijk verantwoorde onderneming voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en aan alle andere toepassing zijnde regels en voorschriften.
 • Continue verbetering op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid als belangrijke investering in de toekomst en het voorkomen van verontreiniging.
 • Inspecteert en verbetert de VGM beheerssystemen en beheert VG&M risico's met een hiërarchie van controles.
 • Targets en doelstellingen instellen ter bevordering van de gezondheid en veiligheid en het behoud van natuurlijke hulpbronnen, de terugdringing van afval en het waarborgen van een milieuvriendelijke werkplek.
 • Zet zich in voor de participatie van de werknemers en de werknemers vertegenwoordigers in het besluitvormingsproces van het VG&M management system.
 • Grote waarde hechten aan de thema's milieu, veiligheid en gezondheid en ervoor zorgen dat:
  • Alle taken en processen op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier worden gepland en uitgevoerd.
  • De producten, voorraden en ingekochte apparatuur volledig worden beoordeeld op de gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid.
  • Producten en in opdracht uitgevoerde projecten worden ontworpen en gebouwd op een manier die negatieve gevolgen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid voor onze medewerkers, klanten en de gemeenschap voorkomt.

Leveranciersdiversiteit

We stellen ons proactief op bij het aantrekken van minderheden, vrouwen, kleine bedrijven en bedrijven in eigendom van veteranen om de ontwikkeling van de lokale economie te stimuleren in gemeenschappen overal ter wereld. In de Verenigde Staten spannen we ons speciaal in om diverse bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in samenwerking met SunPower. Daarnaast werken we ook samen met beroepsverenigingen, onafhankelijke bedrijfsontwikkelingsadviseurs en nationale databases met diverse leveranciers om ons leveranciersnetwerk verder te diversifiëren.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de soorten producten of diensten van SunPower die vaak via ons netwerk van leveranciers worden uitbesteed:

 • Beton
 • Metaalconstructies (installatie)
 • Erosiebestrijding
 • Grondstoffen voor fotovoltaïsche zonnecellen (zoals glas, draad, kabels, aluminium)
 • Grondwerkzaamheden
 • Installatie van fotovoltaïsche zonnecellen
 • Elektrische artikelen
 • Wapeningsmaterialen
 • Hekwerk
 • Staalconstructies (fabricage en installatie)
 • Algemene aannemers
 • Landmeting 
 • Metselwerk
 • Graafwerkzaamheden

Als u meer informatie wilt over een samenwerking met SunPower, kunt u contact met ons opnemen via Supplier_Diversity [at] sunpower.com of met ons bellen via 1-800-SUNPOWER (+ 1-800-78676937) en naar onze afdeling Leveranciersdiversiteit vragen

Beleid ten aanzien van conflictmineralen

SunPower staat volledig achter de doelstellingen van Artikel 1502 ("Artikel 1502") van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (de "Wet"), die tot doel heeft het gebruik te voorkomen van bepaalde "conflictmineralen" die direct of indirect worden gebruikt voor de financiering ten behoeve van gewapende groeperingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) of aangrenzende landen (zoals gedefinieerd in de Wet). "Conflictmineralen" zijn onder andere: columbiet-tantaliet (coltan) (oftewel tantaal), cassiteriet (oftewel tin), goud, wolframiet (oftewel wolfraam) of derivaten daarvan en kunnen worden uitgebreid tot andere mineralen of derivaten daarvan, zoals bepaald door de Amerikaanse Minister van Binnenlandse Zaken.

SunPower streeft ernaar het gebruik van conflictmineralen te vermijden die direct of indirect worden gebruikt voor het financieren of ten behoeve van gewapende groeperingen in de DRC of aangrenzende landen. SunPower streeft ernaar te voldoen aan de rapportageverplichtingen op grond van Artikel 1502 van de Wet, evenals de daarmee verband houdende regels en voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder de eis dat SunPower onderzoek verricht naar de herkomst van eventuele conflictmineralen die in zijn producten zijn opgenomen. SunPower is ook van plan om het Due Diligence-rapportageproces van de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) te gebruiken en verklaringen met betrekking tot de gehele toeleveringsketen van zijn leveranciers te verkrijgen om de transparantie en het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap binnen de gehele toeleveringsketen te waarborgen.

Leveranciers van SunPower zijn verplicht om de SunPower Gedragscode te erkennen, die vereisten bevat ten aanzien van conflictmineralen en verantwoord inkopen. Daarnaast zijn leveranciers verantwoordelijk voor het doorgeven van de dezelfde vereisten aan hun eigen toeleveranciers.

Leveranciers moeten een verklaring ondertekenen dat alle geleverde producten hetzij:

 1. Geen tantaal, tin, wolfraam of goud bevatten die nodig is voor hun productie of functionaliteit of,
 2. Als de producten deze mineralen wel bevatten, dat ze afkomstig zijn uit niet-conflictgebieden of smelterijen die door een onafhankelijke partij in de private sector zijn gevalideerd en conflictvrij zijn verklaard.

SunPower beoordeelt de relatie met zijn leveranciers voortdurend om de blijvende naleving van dit beleid te waarborgen. SunPower behoudt zich het recht voor om aanvullende documentatie van leveranciers te vragen met betrekking tot de herkomst van eventuele conflictmineralen die in de producten van de leverancier zijn opgenomen. Bovendien moeten leveranciers gedurende ten minste vijf jaar traceerbaarheidsgegevens bijhouden en deze op verzoek aan SunPower kunnen overleggen. Leveranciers die niet aan deze eisen voldoen, worden door de toeleveringsorganisatie van SunPower opnieuw beoordeeld om te bepalen of zij in aanmerking komen voor toekomstige opdrachten.

Terugname, hergebruik en recycling van fotovoltaïsche zonnecellen

SunPower wil een verantwoordelijke producent zijn en biedt passende opties aan voor hergebruik en recycling van haar producten.

SunPower is een van de oprichters van PV CYCLE, het eerste programma voor de vrijwillige terugname van fotovoltaïsche zonnemodules in Europa. De doelstelling van PV CYCLE is om haar leden in staat te stellen hun streven naar duurzaam afvalbeheer in de praktijk te brengen door het aanbieden van de beste inzamelings- en recyclingdiensten op de markt. De organisatie bepaalt en implementeert een strategie om een consistent en gecoördineerd terugname- en recyclingprogramma voor alle EU-markten te bieden. Meer informatie, evenals voor manieren waarop PV CYCLE klanten kan helpen de juiste fotovoltaïsche zonnemodules te recyclen: http://www.pvcycle.org/

SunPower wil ervoor zorgen dat onze producten naar SunPower worden teruggestuurd voor de juiste hantering, hergebruik en recycling. Op de zonnepaneelsystemen van SunPower is een garantie van 25 jaar van toepassing. Bij normaal gebruik zullen onze producten deze garantieperiode naar verwachting overtreffen en nog eens 15 jaar langer correct blijven functioneren. Hiermee komt de totale verwachte bruikbare levensduur uit 40 jaar. Gezien de hoge betrouwbaarheid en lage afbraaksnelheid van onze producten willen we onze producten zoveel mogelijk hergebruiken om zo lang mogelijk schone energie voor onze gebruikers te produceren. Tegelijkertijd streeft SunPower ernaar dat er wereldwijd geen afval op stortplaatsen belandt. SunPower staat niet toe dat schrootmateriaal op een stortplaats wordt gedumpt.

We beschikken over een wereldwijd programma voor het dekken van de kosten voor demontage, inzameling, hergebruik en recycling van alle gekochte en geleasete systemen die binnen de garantieperiode vallen. Als klanten ervoor kiezen om zich buiten de garantieperiode van hun SunPower-panelen te ontdoen, worden zij geadviseerd om voor meer informatie contact op te nemen met hun dealer of SunPower-vertegenwoordiger. Klanten met SunPower-panelen kunnen ons gratis nummer bellen en onze klantenservice voorzien van een beschrijving en het serienummer van het betreffende product. Onze klantenservice zal de klant voorzien van een autorisatienummer voor de recycling, evenals locatie- en contactinformatie. Werkende items worden hergebruikt en niet-werkende items worden voor verwijdering doorgezonden naar door SunPower goedgekeurde recyclers. De recyclingkosten worden door SunPower betaald.

Onze huidige recyclers beschikken over de volgende certificeringen:

 • ISO9001:2008
 • ISO14001:2004
 • OSHAS 18001
 • R2/RIOS Certified Electronics Recycler®
 • e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronics® 2009
 • RESPONSIBLE RECYCLING© 2008

Voor meer informatie over ons programma voor terugname, hergebruik en recycling van fotovoltaïsche zonnecellen neem u contact op met uw dealer of uw SunPower-vertegenwoordiger.

Onderscheidingen

 • Patents for Humanity Award – erkenning voor het gebruik van gepatenteerde technologie voor een maatschappelijk belang.
 • Guardian Award for Sustainable Business Practices — erkenning van per saldo positieve innovatie bij duurzame bedrijfspraktijken.
 • Greenbuilder Magazine Eco-Leader — SunPower werd tot Eco-leider verkozen dankzij onze superieure efficiëntie, onze inzet voor verantwoorde productiemethoden, ons streven naar een lager waterverbruik en gebruik van minder grondoppervlak, evenals met onze focus op onderwijs en het opleiden van de volgende generatie leiders op het gebied van zonne-energie.