Mensenrechtenverklaring van SunPower

SunPower Corporation en al haar dochterondernemingen (gezamenlijk "SunPower") hebben zich verbonden aan de rechten van de mens, zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Leidende Beginselen van de VN inzake Zaken en Mensenrechten en de VN Global Compact. SunPower streeft ernaar deze mensenrechten en de nationale wetten van de landen waar het bedrijf actief is te respecteren en deze rechten uit te breiden. Dit beleid is van toepassing op alle werknemers en tijdelijke werknemers binnen SunPower.

SunPower zorgt ervoor dat haar werknemers met waardigheid worden behandeld en dat zij onder veilige en gezonde omstandigheden werken. Daarnaast worden SunPower-medewerkers eerlijk beloond met op levensonderhoud gebaseerde lonen en houdt het bedrijf zich aan de internationale normen voor arbeidstijden. We verbieden de praktijk van dwangarbeid, kinderarbeid, gebonden arbeid en elke andere uitbuiting van arbeid. Ook verbiedt SunPower geworven werknemers om bij de werving vergoedingen te betalen om de mogelijkheid voor gedwongen arbeid te ontmoedigen. SunPower verwerpt alle vormen van discriminatie en intimidatie op de werkplek, inclusief als gevolg van seks (waaronder zwangerschap, bevalling, borstvoeding of gerelateerde medische aandoeningen, het werkelijke geslacht van het individu of de genderidentiteit of genderuitdrukking), ras, kleur, religie (inclusief religieuze kledinggebruiken en religieuze verzorgingsgebruiken), seksuele geaardheid, nationale afkomst, voorgeslacht, burgerschap, burgerlijke staat, familiestatus, leeftijd, lichamelijke beperking, geestelijke beperking, medische gesteldheid, genetische informatie, beschermde veteranen- of militaire status, of andere kenmerken die door lokale wetgeving of regelgeving worden beschermd. SunPower is zich bewust van de specifieke noodzaak om de rechten van minderheden en inheemse personen te beschermen in de landen waar zij actief is. Als zodanig respecteert SunPower de rechten van lokale gemeenschappen en culturen en probeert zij de impact op hun manier van leven te beperken. SunPower verwerpt ook elke beperking van vrijheid van meningsuiting, andere uitingen en uitdrukkingen, gedachten, bewustzijn, religie en vereniging, inclusief collectieve onderhandelingen. SunPower probeert actief de rechten van haar werknemers te beschermen door dit beleid in al haar vestigingen in de lokale talen te publiceren, door opleidingen over mensenrechten aan te bieden en door een klachtenlijst bij te houden.

Schendingen van mensenrechten door onze werknemers zijn onaanvaardbaar en ontoelaatbaar volgens de principes en waarden die wij hebben vastgelegd in onze Zakelijke Gedragscode en Ethiek ("Gedragscode").Als het gedrag van de werknemer (of het nalaten) in strijd is met de principes en waarden die zijn vastgelegd in de gedragscode van SunPower, kan disciplinaire actie, tot en met beëindiging van het dienstverband, het gevolg zijn.

SunPower hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot corruptie, zoals uiteengezet in ons wereldwijde anticorruptiebeleid. Onze protocollen als bescherming tegen corruptie omvatten onder andere het voorzien in middelen en opleidingen van medewerkers, interne controles om schendingen van ons wereldwijde anticorruptiebeleid te voorkomen en te detecteren, en het uitvoeren van due diligence van externe contractanten of leveranciers die mogelijk contact met overheidsfunctionarissen hebben.

SunPower probeert haar leveranciers aan dezelfde normen te houden als haar werknemers. SunPower doet dit door middel van haar richtlijnen voor leveranciers, die van leveranciers eisen dat zij deze mensenrechtenverklaring en hun verantwoordelijkheid op grond van deze verklaring erkennen. SunPower zet zich in voor de uitbanning van mensenhandel en slavernij uit de directe toeleveringsketen. Dienovereenkomstig eist SunPower van haar directe leveranciers dat zij bevestigen dat zij niet betrokken zijn bij enige vorm van mensenhandel en/of slavernij. Om het risico van mensenhandel en slavernij in de toeleveringsketen te beperken, heeft SunPower de volgende maatregelen getroffen:

  1. Beoordeling van risico's op mensenhandel in de producttoeleveringsketen: SunPower voert jaarlijks een risicobeoordeling uit inzake mensenhandel binnen haar toeleveringsketen.
  2. Leverancierscontroles: SunPower behoudt zich het recht voor controles uit te voeren bij leveranciers om te beoordelen of elke leverancier voldoet aan de normen van SunPower met betrekking tot mensenhandel en slavernij in de toeleveringsketens.
  3. Leverancierscertificering: SunPower vereist dat directe leveranciers een contractamendement ondertekenen, waarin zij bevestigen dat zij niet direct en niet indirect betrokken zijn bij mensenhandel of slavernij en dat zij de overeenkomstige lokale wetgeving naleven.
  4. Opleiding: SunPower biedt werknemers en leveranciers opleidingen over mensenrechten, die helpen bij het identificeren, verminderen en rapporteren van mensenhandel en slavernij
  5. Verantwoordings- en beheerssystemen: SunPower verklaart in haar contracten met leveranciers en in haar verplichting tot uitbanning van mensenhandel en slavernij, dat eventuele schendingen van de normen van SunPower ten aanzien van mensenhandel en slavernij kunnen leiden tot beëindiging van de zakelijke relatie van SunPower met een leverancier. Download hier de Commitment to the Elimination of Human Trafficking and Slavery (in PDF).  

De bovenstaande stappen vormen de inspanningen van SunPower om te voldoen aan de ‘California Transparancy in Supply Chains Act’ en om de vereiste stappen te nemen onder de ‘Modern Slavery Act’ van het Verenigd Koninkrijk. Bij inschrijvingen voor contracten bij de Amerikaanse federale overheid, zal SunPower voldoen aan alle vereisten met betrekking tot het tegengaan van mensenhandel, die zijn uiteengezet in FAR 52.222-50 en zal zij eveneens tijdens al haar andere activiteiten in de geest van die wet handelen. Om te voldoen aan de vereisten van SunPower inzake mensenhandel en slavernij, moet een leverancier werken in volledige overeenstemming met wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op mensenhandel en slavernij in de landen waar hij actief is, evenals overeenkomstig alle andere toepasselijke wetten. Verder verwacht SunPower van haar directe leveranciers dat zij de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun directe leveranciers zich niet bezighouden met mensenhandel en slavernij.

Als algemene regel voor het uitvoeren van due diligence met betrekking tot mensenrechten, zal SunPower de inspanningen volgen, die door de ‘UN Guiding Principles’ worden aanbevolen, waaronder: "het beoordelen van daadwerkelijke en potentiële effecten van mensenrechten, het integreren en handelen naar de bevindingen, het volgen van reacties en het communiceren over de manier waarop effecten worden aangepakt”. SunPower zal risicogebaseerde methoden gebruiken om locaties te vinden met een hoog risico voor zorgwekkende problemen, zoals mensenhandel, en zal haar bevoegdheid  handhaven om verdere due diligence uit te voeren, waaronder controles op mensenrechten, arbeid, ethiek en corruptie.

SunPower maakt alle leveranciers en zakenpartners bewust van haar mensenrechtenbeleid en vraagt ​​hen dit beleid te respecteren en dit beleid, of een soortgelijk beleid, na te leven. SunPower vraagt ​​haar leveranciers voortdurend hun naleving van mensenrechten te verbeteren en nieuwe interpretaties en normen te erkennen die van invloed zijn op hun werk.

SunPower heeft met belanghebbenden binnen en buiten het bedrijf overleg gepleegd om dit beleid te ontwikkelen. SunPower is speciaal betrokken bij de beoordelingen van buitenlanders die in vestigingen buiten de Verenigde Staten werken.

De Chief Operating Officer (COO) van SunPower is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en rapporteert aan de raad van bestuur over de voortgang van het beleid. De Sustainability Council van SunPower, waarvan de COO lid is, zal de mensenhandelproblemen in de context van de toeleveringsketen bespreken met werknemers die leveranciers beheren en aanbevelingen formuleren. SunPower doet er alles aan om aan alle vereiste publieke bekendmakingen met betrekking tot mensenrechtenpraktijken te voldoen, inclusief rapportage over het gebruik van conflictmineralen zoals geregeld in de ‘Reform and Consumer Protection Act’ (zie Conflict Minerals Policy) en bekendmakingen onder de California Transparency in Supply Chains Act.

Alle huidige producten van SunPower zijn ‘Cradle-to-Cradle Certified™ Silver’ gecertificeerd, wat een sociale rechtvaardigheidsbeoordeling vereist met daarin de aspecten van mensenrechten. SunPower onderzoekt ook andere kosteneffectieve certificeringen die investeerders en consumenten meer vertrouwen geven inzake haar mensenrechtenpraktijken.